top of page
Privacy beleid 2024
Identiteit van de ondernemer
 
Innercize
Bereikbaar op: info@innercize.org
E-mailadres: www.innercize.me
KvK-nummer: 72738308  
Naar de hierboven vermelde gegevensverwerker(s) van Innercize wordt in deze volledige Privacyverklaring individueel of collectief verwezen als “Innercize”.
 
Over deze privacyverklaring
Deze Privacyverklaring wil een duidelijke, beknopte en transparante communicatie tot stand brengen over het verzamelen, gebruiken, verwerken, opslaan etc. van persoonsgegevens in verband met klanten van Innercize.
Binnen de betekenis van deze Privacyverklaring betekent 'klant van Innercize’ een vroegere, huidige en potentiële klant of gebruiker van een product of dienst die wordt aangeboden door een gelieerde onderneming en merk van Innercize, bezoekers van een van onze officiële websites of winkels, lid van een loyaliteitsprogramma, community of lid van een loyaliteitsprogramma of community.
 
Klanteninzet inzake databescherming en privacy
Het beschermen van je persoonsgegevens en privacy is voor Innercize van het grootste belang. In dit document wordt uitgelegd hoe de Innercize omgaat met het verwerken van uw persoonsgegevens. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens betracht Innercize de grootst mogelijke zorgvuldigheid.
 
Afvragen van persoonsgegevens
Indien u gebruikt maakt van de diensten van Innercize, verstrekt u zelf een aantal persoonsgegevens aan Innercize, of worden persoonsgegevens van u verkregen in het kader van de overeenkomst. Onder persoonsgegevens wordt verstaan ​​alle gegevens die betrekking hebben op selectieve of identificeerbare natuurlijke persoon.
 
Categorieën persoonsgegevens
Innercize verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
 • Contact- en NAW-gegevens;
 • Financiële gegevens;
 • Gegevens over uw gezondheid; (Let op: alleen voor alternatieve geneeskunde)
 • Accountgegevens, waaronder uw gebruikersnaam en wachtwoord; (dit is voor de webshop, verkoop producten)
 • Bestelhistorie; (dit is voor de webshop verkoop producten)
 • Overige door u zelf verstrekte persoonsgegevens.
 
Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens die verwerkt worden
Onze website en / of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via , dan verwijderen wij deze informatie.
 
Verantwoordelijk voor het verwerken van je persoonsgegevens
Damiën Vereecken is de hoofdverantwoordelijke voor het verwerken van persoonsgegevens binnen de draagwijdte van deze Privacyverklaring. Onder bepaalde voorwaarden wordt de verantwoordelijkheid voor databescherming en jouw privacy gedeeld met een of andere juridische entiteiten, hetzij een gelieerde onderneming van Damiën Vereecken of een derde partij.
Onder elke specifieke paragraaf van deze Privacyverklaring word je meegedeeld wie verantwoordelijk is voor het verwerken van je persoonsgegevens, hoe de verantwoordelijkheden worden toegewezen en onder welke modaliteiten je je rechten kunt uitoefenen.
 
Waar verwerken we uw gegevens
Je persoonlijke gegevens worden doorgaans opgeslagen in een land van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte (”EER”), maar kunnen ook, indien nodig, worden overgedragen aan of verwerkt worden in een land buiten de EU/het EER-gebied. Een dergelijke overdracht van je persoonlijke gegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met de geldende wetten en zonder je statutaire rechten te ondermijnen.
Van tijd tot tijd kunnen we persoonsgegevens van de EU/EER overdragen aan een derde land dat door de Europese Commissie niet werd goedgekeurd als een veilig land voor een dergelijke overdracht (adequaatheidsbeslissing). Indien van toepassing zal Innercize standaard contractuele bepalingen toepassen om een gelijkaardig beschermingsniveau te garanderen binnen de EU/EER of andere wettelijke gronden voor overdracht.
 
Doel van de verwerking
De persoonsgegevens die door Innercize verwerkt worden, hebben ten doel om:
 • Neem contact op met u op te nemen om u te informeren over de door u afgenomen diensten en de uitvoering daarvan;
 • Het uitvoeren van haar diensten;
 • Verbeteren van de dienstverlening;
 • Het uitvoeren van betalingen;
 • Nakomen van wettelijke verplichtingen;
 • Het doen van marketing en communicatie uitingen;
 • Verbeteren van de website door middel van het analyseren van bezoekersgedrag op de website;
 • Het versturen van nieuwsbrieven;
 • Gegevensuitwisseling met derden ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening.
 • Te informeren over wijzigen van onze diensten en producten
 
Grondslag verwerking
Het verwerken van persoonsgegevens is slechts mogelijk op grond van de hiernavolgende grondslagen: (i) wettelijke, (ii) uitvoering overeenkomst, (iii) verkregen (uitdrukkelijke) toestemming van de betrokkenen, en (iv) gerechtvaardigd belang. Bij het voorschrijven van de diensten van Innercize worden verwerkt. Innercize zijn uitsluitend gegevens die Innercize zijn noodzakelijk acht voor de dienstverlening en gaat snel om met de (persoons) gegevens die zij over u en uw gebruik van de diensten heeft verzameld. De grondslag voor het verwerken van deze gegevens is de overeenkomst die u met Innercize bent aangegaan. Ook kunnen er persoonsgegevens van u verwerkt worden door het bezoeken van de website indien u hiervoor toestemming hebt gegeven.
 
Noodzaak verwerking
De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om de dienstverlening uit te kunnen voeren. De diensten die Innercize bieden, kunnen zonder het verwerken van uw persoonsgegevens niet volledig uitgevoerd worden. Indien voor specifieke doeleinden met betrekking tot de persoonsgegevens uw expliciete toestemming is vereist, dient u hiervoor separaat toestemming te geven.
 
Geautomatiseerde besluitvorming
Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming
 
Bewaartermijn
De door Innercize verwerkte persoonsgegevens worden bewaard conform de relevante wet- en regelgeving. Indien een langere bewaartermijn noodzakelijk is op grond van wet- of regelgeving, worden de persoonsgegevens langer bewaard conform deze eisen. Alle verkregen) persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk.
Verwerking door derden
Innercize deelt persoonsgegevens alleen met derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een relevante overeenkomst en om te voldoen aan wet- en regelgeving. Er worden geen persoonsgegevens verkocht. Op Innercize kan een wettelijke verplichting om persoonsgegevens met derden te delen. Indien met derden persoonsgegevens worden gedeeld, worden hiervoor verwerkersovereenkomsten gesloten. De derden waarmee persoonsgegevens gedeeld worden zijn:
 • De ingeschakelde bezorgdienst (en), ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens en locatiegegevens.
 • De Payment Provider, ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn financiële gegevens.
 • De Boekhouder, ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens en financiële gegevens.
 • Softwareleveranciers, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de locatiegegevens en contact- en NAW-gegevens.
 • Websitebeheerder, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de locatiegegevens en contact- en NAW-gegevens.
 • Door Innercize ingeschakelde freelancers, ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de contact- en NAW-gegevens
 
Beveiliging van Persoonsgegevens
Innercize neemt het beschermen van uw persoonsgegevens serieus en neemt dienaangaande, rekening houdend met de stand van de techniek, uitvoeringskosten, beschermde aard, omvang, context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernstige risico's voor de rechten en vrijheden van personen, passende technische en organisatorische maatregelen om een ​​op het risico beveiligingsniveau te waarborgen.
 
Wat zijn uw rechten

Recht op inzage
U hebt het recht om op elk moment informatie op te vragen over de persoonsgegevens die we over u bewaren. U kunt contact opnemen met Innercize die u deze persoonsgegevens via de e-mail kan verschaffen.
Recht op portabiliteit
Wanneer Innercize uw persoonsgegevens op geautomatiseerde wijze verwerkt op basis van uw toestemming of op basis van een overeenkomst, heeft u het recht om een kopie te krijgen van uw gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine leesbaar formaat, overgedragen aan u of aan een andere partij. Dit heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die u ons verstrekt hebt.
Recht op correctie
U hebt het recht om te verzoeken om correctie van uw persoonsgegevens wanneer deze incorrect zijn, met inbegrip van het recht op completering van onvolledige persoonsgegevens. 
Recht op verwijdering
U hebt het recht om op elk moment de door Innercize verwerkte persoonsgegevens te verwijderen, behalve in de volgende situaties:
 • u hebt een lopende zaak met de klantenservice
 • u hebt een openstaande bestelling die nog niet of gedeeltelijk is verzonden
 • u hebt een nog niet afgewikkelde schuld bij Innercize, ongeacht de betalingswijze 
 • u wordt ervan verdacht in de afgelopen vier jaar onze diensten te hebben misbruikt of u hebt in de afgelopen vier jaar onze diensten misbruikt
 • uw schuld is in de afgelopen drie jaar overgedragen aan een derde of in het afgelopen jaar voor overleden klanten
 • uw kredietaanvraag is de afgelopen drie maanden afgewezen
 • indien u een aankoop hebt gedaan, bewaren we uw persoonsgegevens in verband met uw transactie ten behoeve van de boekhoudregels
 • Recht op restrictie
 • U hebt in de volgende omstandigheden het recht om Innercize te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken:
 • als u bezwaar maakt tegen de verwerking op basis van een gerechtvaardigd belang van Innercize, zal Innercize alle verwerking van dergelijke gegevens beperken in afwachting van de controle van het gerechtvaardigde belang.
 • indien u een claim hebt ingediend dat uw persoonsgegevens incorrect zijn, moet Innercize elke verwerking van dergelijke gegevens beperken in afwachting van de verificatie van de nauwkeurigheid van de persoonsgegevens,
 • als de verwerking onwettig is, kunt u zich verzetten tegen de verwijdering van uw persoonsgegevens en in plaats daarvan verzoeken om de beperking van het gebruik van uw persoonsgegevens,
 • als Innercize de persoonsgegevens niet langer nodig heeft, maar de persoonsgegevens voor u nodig zijn om verdedigende juridische claims in te dienen.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking op basis van een gerechtvaardigd belang
       U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van een    
       gerechtvaardigd belang van Innercize. Innercize zal de persoonsgegevens niet blijven verwerken, tenzij we een
       rechtsgrondslag kunnen aantonen voor het proces die zwaarder weegt dan uw belangen en rechten of als gevolg van
       juridische claims.
 
Hoe oefen je je rechten uit
Indien u een klacht heeft over de wijze waarop Innercize met uw persoonsgegevens omgaat, of om een van uw rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen via de website of per e-mail. Wilt u een recht uitoefenen, dan wenst Innercize u om een ​​kopie van uw identiteit mee te sturen. U kunt hierbij uw pasfoto en MRZ (strook met nummers onderaan) zwart maken ter bescherming van uw privacy. Innercize zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken op uw verzoek reageren. Tevens kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de bevoegde handhavingsinstantie. U kunt hiervoor contact opnemen via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons .
Wijzigingen Privacyverklaring
Innercize kan te allen tijde de privacyverklaring aanpassen. Op de website staat de meest recente versie gepubliceerd. Houd daarom altijd de website in de gaten voor de meest recente versie. Als het nieuwe privacy statement gevolgen heeft voor de wijze waarop wij verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u per e-mail daarvan op de hoogte.
 
Disclaimer website
Door het te gebruiken van de website stemt u in met de disclaimer. Innercize zich het recht voor te allen tijde de inhoud van haar website en / of deze disclaimer te wijzigen zonder haar klanten en / of gebruikers van de website over deze wijziging te informeren. De inhoud van de website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan desondanks onjuistheden bevatten of onvolledig zijn. Innercizeaanvaardt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan ​​door, of voortvloeit uit het gebruik van de website. Het gebruiken van deze website komt geheel voor eigen rekening en risico van een gebruiker van de website. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten ontleend worden. Alle teksten op de website zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van Innercize voor zover deze niet aan derden toebehoren.
De informatie die te vinden is op de website van Innercize over de alternatieve holistische geneeswijzen is niet bedoeld als vervanging van een gekwalificeerd medisch advies. Innercize is geen gekwalificeerde arts en geeft geen medische adviezen, diagnose van behandelingen. Indien je onder behandeling bent bij een behandelde arts, dient het medisch advies van de behandelde arts leidend te zijn. De informatie te vinden op de website is tevens niet aan te merken als therapeutisch advies. De alternatieve behandelingsmethode van Innercize zijn geen vervanging van andere behandelingsmethode en sluit deze dan ook nimmer uit. Ook heeft Innercize niet de intentie om een ​​medische behandeling te doorkruisen. Indien je wilt stoppen met medicijnen voorgeschreven door een behandeld arts dient dit besproken te worden de behandeld arts. De keuze om te stoppen met de behandeling en / of de diensten van Innercize dient altijd door de klant zelf gemaakt te worden, Innercize kan de gevolgen hiervan niet aansprakelijk gesteld worden.
Innercize aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolkomenheden in de teksten van deze website, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruik van deze teksten voor derden.
Hoewel de behandelingen van Innercize effectief (kunnen) zijn geeft Innercize geen garantie dat de behandelingen bij aanslaan, of op dezelfde manier werken. Iedereen die de diensten van Innercize volgt, zal zich inspannen en actief zijn waarmee de behandelingen effect kunnen hebben.
Indien u gebruik maakt van de diensten van Innercize blijft u ten alle tijdelijke zelf verantwoordelijk voor uw eigen gezondheid en wat u met de adviezen en alternatieve behandelingen van Innercize doet.
Bij twijfel raadpleeg altijd uw gekwalificeerde arts.
Ingezongen nummers op de website.
 
Cookieverklaring
Innercize maakt gebruik van technische en functionele cookies om de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door het bezoek aan een website worden meegestuurd om gebruikerservaringen van bezoekers efficiënter te maken. Innercize mag, volgens de wet, cookies op uw apparaat opslaan als deze cookies noodzakelijk zijn om de website te kunnen gebruiken. Voor andere soorten cookies is uw toestemming nodig. Wij raden aan om de cookies te accepteren in verband met de gebruiksvriendelijkheid van de website. Bezoekers van de website hebben een check in mogelijkheid.
De cookies die Innercize gebruikt zijn functionele cookies: deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies hebben geen gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer zodat er geen toestemming gevraagd en verleend te worden. Met deze cookies wordt bijvoorbeeld uw browserinstellingen opgeslagen zodat onze website het beste kan worden bekeken, of dat de website bereikbaar blijft, maar ook cookies die ervoor zorgen dat er geen andere cookies mogen worden geplaats (no-follow).
 
Op de website van Innercize worden tevens cookies van Google geplaatst ten behoeve van Google Analytics. Wij houden geen informatie bij van hetgeen u op internet doet. Google Analytics is mogelijk verplicht op grond van wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Dit heeft tot gevolg dat informatie van Innercize niet kan worden gekoppeld aan een natuurlijke persoon. Indien u hierover vragen heeft kunt u contact opnemen info@innercize.org
 
Gebruik Social Media
Innercize maakt gebruik van cookies van partijen om de website te optimaliseren. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op de website worden weergegeven. Met derden wordt bedoeld Google Analytics en Social Media (Instagram en YouTube). Op het gebruik van cookies van andere bedrijven (derden) is het privacy- en cookiebeleid van het betreffende bedrijf van applicatie. Wanneer u op de website de Social Media button aanklikt, wordt een Social Media cookie geplaatst. Hierdoor kan de Social Media partij uw IP-adres herkennen zodra u een artikel van de website deelt. Voor de cookies van Social Media partijen en de gegevens en / of persoonsgegevens die zij dit verzamelen, bedoeld Innercize u naar de privacy- en cookieverklaringen van deze partijen.
 
Browserinstellingen
Als u niet wilt dat websites cookies plaatsen op uw apparaat waarmee u de website bekijkt, kunt u uw browserinstellingen aanpassen. Voordat een cookie geplaatst wordt, krijgt u een waarschuwing en dient u toestemming te geven voor de cookie. Doet u dat niet, kan dat bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat de website minder goed werkt. U kunt de instellingen van uw browser aanpassen zodat uw browser alle cookies en ook de cookies van derde weigert. Ook kunt u geplaatste cookies verwijderen. Hiervoor moet u de instellingen van uw browser aanpassen via voorkeuren en vervolgens kunt u de privacy instellingen aanpassen.
Deze privacyverklaring is niet van applicatie op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet zorgen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens deze websites gebruik te maken.
bottom of page