top of page
Algemene voorwaarden 2024

1. Definities
1.1 Innercize: trainingsbureau dat ontwikkelingstrajecten op maat verzorgt
in opdracht van opdrachtgevers. Innercize is een bedrijf gevestigd te Delft en staat
geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Den Haag onder nummer KvK: 72738308.
1.2 Opdrachtgever: de organisatie of
de persoon die de opdracht verstrekt.
1.3 Overmacht: de onmogelijkheid voor Innercize of opdrachtgever om aan de overeengekomen verplichtingen te voldoen ten gevolge van een omstandigheid die buiten de invloedssfeer van Innercize valt.
1.4 Klachten: alle grieven van opdrachtgever met betrekking tot uitvoering van de opdracht door Innercize.

 
2. Toepassing
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten die Innercize met opdrachtgevers sluit aangaande het verzorgen van trainingen, workshops, intervisie, coaching en/of deskundigheidsbevordering in de ruimste zin van het woord, hierna te noemen “training”.
2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend voor zover zij schriftelijk zijn overeengekomen.
2.3 Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

 
3. Offerte & opdracht
3.1 Naar aanleiding van een verzoek van opdrachtgever tot het verzorgen van een training stuurt Innercize een offerte aan opdrachtgever met de geldigheid van 14 dagen, tenzij de offerte anders vermeldt. De overeenkomst tussen Innercize en opdrachtgever komt tot stand doordat beide partijen de offerte ondertekenen.
3.2 Indien Innercize en opdrachtgever gebruik maken van een door beide partijen ondertekende raamovereenkomst die van toepassing wordt geacht op alle huidige en toekomstige opdrachten die opdrachtgever verstrekt aan Innercize, geldt een bevestiging per e-mail als opdrachtbevestiging van afzonderlijke opdrachten. Alle artikelen van de raamovereenkomst zijn daarbij van kracht, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.                                                                                                   

3.3 Alle in de offerte en opdrachtbevestiging genoemde bedragen zijn exclusief BTW, reis- en verblijfskosten, tenzij anders vermeld.
4. Annulering
4.1 Annulering van de training door de opdrachtgever is zonder enige consequenties mogelijk tot 30 kalenderdagen voor aanvang van de vastgestelde (start)datum. Bij annulering tussen 7 en 30 kalenderdagen voor aanvang wordt 50% van de genoemde kosten in rekening gebracht, bij annulering binnen 7 kalenderdagen voor aanvang wordt 100% van de genoemde kosten in rekening gebracht.
4.2 Indien de training in geval van overmacht aan de kant van Innercize niet verzorgd kan worden op de vastgestelde datum, wordt in onderling overleg een nieuwe datum vastgesteld. Alle overige afspraken blijven daarbij van kracht. Innercize kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade en kosten die met de datumwijziging gemoeid zijn.
4.3 Indien Innercize bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Innercize gerechtigd dat gedeelte afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.


5. Betaling
5.1 Innercize zendt opdrachtgever een factuur voor de betreffende trainin
g(-straject). Opdrachtgever is verplicht deze binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum te voldoen, zonder opschorting of verrekening wegens (veronderstelde) tekortkoming door Innercize, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
5.2 Indien de opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Innercize is vanaf de vervaldatum van de factuur gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen. Eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die Innercize redelijkerwijs dient te maken om de vordering en eventuele rente te kunnen incasseren, worden verhaald op de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van 200
euro.

 
6. Duur en beëindiging
6.1. De duur van het coachtraject zoals vastgelegd in de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, kan ten alle tijden met wederzijds goedvinden door beide partijen worden beëindigd dan wel worden verlengd.
6.2. Beëindiging van het coachtraject kan eenzijdig plaatsvinden door de opdrachtgever indien hij/zij de behandeling niet langer op prijs stelt of nodig acht.
6.3. Beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de financiële verplichting die nog nagekomen moeten worden.
 
7. Auteursrecht
7.1 Het intellectueel eigendom van de training en eventuele bijbehorende trainingsmaterialen berust bij Innercize. Opdrachtgever mag de trainingsmaterialen uitsluitend vermenigvuldigen of verspreiden voor eigen gebruik en onder duidelijke bronvermelding.

 
8. Aansprakelijkheid
8.1 Innercize verplicht zich de training naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Indien de training namens Innercize door een derde wordt verzorgd, aanvaardt Innercize slechts aansprakelijkheid voor die derde voor het handelen of nalaten van die derde tijdens de training zelf, met inachtneming van het in dit artikel bepaalde omtrent beperking van aansprakelijkheid van Innercize.                              

8.2 Innercize aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van enig handelen of nalaten op grond van de tijdens de training gegeven informatie, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Innercize.
8.3 Buiten de in lid 2 bedoelde gevallen is eventuele aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste het bedrag dat opdrachtgever aan Innercize voor de betreffende opdracht verschuldigd is.
8.4 Innercize is nooit aansprakelijk voor indirecte c.q. gevolgschade, zoals bijvoorbeeld gederfde inkomsten.
8.5 Iedere aansprakelijkheid van Innercize is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Innercize wordt uitbetaald.
8.6 Innercize zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft om inzake de ontstane schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.


9. Vertrouwelijkheid
9.1 Innercize behandelt alle persoonlijke, bedrijfs- of werk gerelateerde gegevens die opdrachtgever of deelnemers verstrekken vertrouwelijk.
9.2 Innercize staat persoonlijke, bedrijfs- of werk gerelateerde gegevens van opdrachtgever of deelnemers niet af aan derden, wettelijke verplichtingen uitgezonderd.
9.3 Onder vertrouwelijke informatie wordt niet begrepen informatie die algemeen bekend is of informatie die wordt verkregen zonder dat daarbij gebruik wordt gemaakt van de vertrouwelijke informatie.

10. Klachten
10.1 Klachten kunnen door opdrachtgever geldend worden gemaakt door deze schriftelijk, onderbouwd en ondertekend te sturen naar Innercize, Arthur v. Schendelplein 183, 2624 CZ Delft.
10.2 Indienen van een klacht kan niet leiden tot opschorting van betalingsverplichting
van de opdrachtgever.
bottom of page